Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 

 1. Vitalitien: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Dora Tamanaplein 4, 1074 JM te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 60848847.
 2. Cliënt: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Vitalitien een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Vitalitien en de Cliënt gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Vitalitien zich jegens de Cliënt verbindt tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten: de in het kader van de Overeenkomst door Vitalitien te verlenen diensten, betreffende, in de meest ruime zin des woords, het in gebruik geven aan de Cliënt van de App, alsook, in geval van een begeleid Traject, consulten en check-ups.
 6. App: de mobiele applicatie van Vitalitien, inclusief bijbehorende functionaliteiten, waarvan de Cliënt in het kader van de Overeenkomst gebruik maakt.
 7. Traject: het lifestyleprogramma waarvan de Cliënt in het kader van de Overeenkomst gebruik maakt, betreffende een zelfstandig traject waarbij de Cliënt uitsluitend gebruik kan maken van de App, dan wel een begeleid traject waarbij de Cliënt tevens persoonlijke ondersteuning van Vitalitien ontvangt in de vorm van consulten op afstand, en check-ups in de vorm van een fysieke afspraak op locatie.
 8. Website: vitalitien.com door middel waarvan de Overeenkomst wordt gesloten.
 9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vitalitien tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig. 
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. Zo geldt dat indien en voor zover het bepaalde in het aanbod op de Website afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, het bepaalde in het aanbod op de Website prevaleert, mits de afwijking deel uitmaakt van de Overeenkomst. Ook een van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraak die per e-mail is gemaakt of bevestigd, prevaleert dus boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Vitalitien tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend; Vitalitien kan op basis van slechts haar aanbod, niet worden gehouden een Overeenkomst met de Cliënt aan te gaan. Vitalitien kan haar aanbod dan ook nog herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Cliënt.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in een aanbod van Vitalitien, binden haar niet.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Cliënt het aanbod van Vitalitien op de daartoe op de Website aangewezen wijze heeft aanvaard en de Cliënt heeft voldaan aan alle door Vitalitien gestelde voorwaarden die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Onverminderd het bepaalde in lid 1, zal de totstandkoming van de Overeenkomst vervolgens zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Cliënt worden bevestigd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. De Cliënt is gerechtigd de Overeenkomst binnen 14 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden. 
 2. Nakoming van de Overeenkomst, binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt.
 3. De Cliënt kan van het recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Vitalitien aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Vitalitien. Zodra Vitalitien in kennis is gesteld van het voornemen van de Cliënt om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Vitalitien de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van de Cliënt overeenkomstig lid 2, is de Cliënt Vitalitien een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Vitalitien is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de Cliënt aan Vitalitien is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
 5. Vitalitien zal de reeds van de Cliënt ontvangen betaling, minus het evenredige bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, aan de Cliënt terugbetalen.

ARTIKEL 5. | INHOUD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. Na totstandkoming van de Overeenkomst en ontvangst van de eerste termijnbetaling, ontvangt de Cliënt per e-mail persoonlijke inloggegevens waarmee de Cliënt toegang krijgt tot de App. Middels de App dient de Cliënt het intakeverslag te doorlopen, op basis waarvan een persoonlijk lifestyleplan voor de Cliënt wordt gemaakt en binnen ca. vijf dagen exclusief voor de Client in de App wordt klaargezet.
 2. Een begeleid Traject voorziet naast de ingebruikgeving van de App aan de Cliënt, in vier consulten in de vorm van (video)bellen en twee check-ups in de vorm van een fysieke afspraak in een hotel. De data en tijden van de consulten en check-ups komen Partijen na het sluiten van de Overeenkomst in onderling overleg overeen, waarbij Partijen rekening houden met elkaars redelijke belangen en het belang van de Cliënt in verband met de voortgang van het Traject. De consulten en check-ups dienen te worden afgenomen binnen de periode als bedoeld in het volgende lid.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een aansluitende periode van drie maanden, ingaande op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst, na verstrijken waarvan de Overeenkomst van rechtswege eindigt. Indien de Cliënt door een niet aan Vitalitien toerekenbare omstandigheid, na verstrijken van de bedoelde periode, niet volledig gebruik heeft gemaakt van de Diensten, eindigt de Overeenkomst evenzeer en maakt de Cliënt geen aanspraak op restitutie, kwijtschelding of enige andere compensatie.
 4. Verplaatsing van een consult of check-up door de Cliënt in het kader van een Begeleid Traject, kan tot 48 uur vóór de betreffende afspraak, waarbij Partijen een andere voor Vitalitien beschikbare datum en tijd overeenkomen voor een nieuwe afspraak. In geval de Cliënt binnen 48 uur vóór de afspraak verzoekt de afspraak te verplaatsen, de Cliënt de betreffende afspraak reeds eerder heeft verplaatst dan wel wanneer de Cliënt geen gevolg geeft aan de gemaakte afspraak (‘no show’), is Vitalitien gerechtigd het betreffende consult of de betreffende check-up als vervallen te beschouwen zonder dat de Cliënt aanspraak maakt op het inhalen daarvan of enige andere compensatie.

ARTIKEL 6. | GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN -BEPERKINGEN VAN DE APP

 1. De Cliënt dient zijn inloggegevens voor toegang tot de App strikt geheim te houden. De rechten van de Cliënt voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn strikt persoonlijk. Alle handelingen die onder het account van de Cliënt worden verricht, worden de Cliënt toegerekend. In geval de Cliënt misbruik van zijn account door anderen vermoedt, dient de Cliënt dit onmiddellijk aan Vitalitien te melden.
 2. Het is de Cliënt niet toegestaan om de op de App geopenbaarde content aan te wenden voor andere doeleinden dan uitsluitend persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Gebruik van de content, anders dan van de Cliënt zelf afkomstig, is uitsluitend toegestaan met behulp van en overeenkomstig de aangeboden en normale functionaliteiten van de App. Het kopiëren, verspreiden, uitzenden, verkopen, in licentie geven en opslaan van de bedoelde content is niet toegestaan.
 3. De Cliënt stemt ermee in dat hij verantwoordelijk is voor alle in verband met het gebruik van de App door hem gemaakte datakosten.
 4. De Cliënt dient alle aanwijzingen van Vitalitien die worden gegeven in verband met het gebruik van de App op te volgen.
 5. Vitalitien is steeds gerechtigd de vormgeving en functionaliteiten van de App te wijzigen, evenwel zonder dat de Cliënt daardoor onredelijk wordt beperkt in het gebruik van de functionaliteiten van de App waarvoor de Cliënt heeft betaald.
 6. Het is de Cliënt niet toegestaan om de App te gebruiken voor illegale of anderszins ongeoorloofde doeleinden. De Cliënt is verplicht zich te houden aan alle krachtens de overheid gestelde wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de App. In het bijzonder is de Cliënt gebonden aan de toepasselijke wetgeving aangaande intellectuele eigendom.
 7. Het is de Cliënt niet toegestaan om de App of de servers of netwerken waarvan Vitalitien voor de exploitatie van de App gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Vitalitien is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen of andersoortige problemen in verband met de exploitatie van de App en ongeval of ziekte van personeel van Vitalitien of persoonlijke familieomstandigheden betreffende dit personeel.
 2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Vitalitien opgeschort. Indien de overmachtsituatie nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer voortduurt dan drie maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Vitalitien bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Vitalitien is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Cliënt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Vitalitien ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cliënt zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Cliënt ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Cliënt Schriftelijk door Vitalitien in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Cliënt zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Cliënt in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Cliënt anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Vitalitien gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de Cliënt niet reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Vitalitien heeft gesteld.
 3. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de Overeenkomst door Vitalitien geleden schade, betreffende de volledige overeengekomen totaalprijs van de Overeenkomst, komt voor rekening van de Cliënt.
 4. De Cliënt maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Vitalitien op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Indien Vitalitien de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Vitalitien nog op de Cliënt heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Uit hoofde van de Overeenkomst door de Cliënt verschuldigde bedragen zijn maandelijks verschuldigd. Bij voldoen van de eerste termijnbetaling verstrekt de Cliënt aan Vitalitien een machtiging tot automatische incasso van de twee vervolgtermijnen.
 2. Vitalitien is niet gehouden (verder) uitvoering aan de Overeenkomst te geven voor zolang de Cliënt in gebreke is met de nakoming van enige op hem jegens Vitalitien rustende betalingsverplichting.
 3. Indien de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken of in geval een betaling wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels overboeking te geschieden, binnen de alsdan door Vitalitien vermelde termijn. In die gevallen is Vitalitien, onverminderd het bepaalde in lid 5 en 6, voorts gerechtigd de aan de intrekking c.q. stornering verbonden kosten in rekening te brengen.
 4. Indien de Cliënt in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Cliënt anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Cliënt van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Cliënt intreedt, is de Cliënt, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Cliënt verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Vitalitien draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Cliënt verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Cliënt die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Vitalitien kan worden toegerekend.
 2. Alle informatie die door Vitalitien wordt verstrekt, is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose of behandeling ten aanzien van welke aandoening ook. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een arts vervangt. Vitalitien is nimmer aansprakelijk voor eventueel verkeerd gebruik van de bedoelde informatie. De Diensten van Vitalitien zijn geen vervanging van een medische behandeling. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste interpretatie van de hem ter beschikking gekomen informatie afkomstig van Vitalitien. Vitalitien aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Bij lichamelijke en psychische klachten raadt Vitalitien nadrukkelijk aan om een arts of psycholoog te raadplegen. Vitalitien is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder mede begrepen emotionele en fysieke schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Cliënt, al dan niet in overleg met Vitalitien, heeft genomen. De Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door hem ter zake gemaakte keuzes, zijn eigen gedrag en de consequenties die daaraan zijn verbonden, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als daarna.
 4. Vitalitien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet door de Cliënt naar aanleiding van de Diensten behalen van resultaten. Vitalitien verbindt zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 5. Vitalitien spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de App en de App te optimaliseren. Echter kan Vitalitien niet garanderen dat de App onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen daarvan steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Vitalitien ter zake is, onverminderd het bepaalde in artikel 7, uitgesloten.
 6. Vitalitien is nimmer aansprakelijk voor indirecte, oftewel gevolgschade. Vitalitien kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 8, jegens de Cliënt slechts aansprakelijk worden gehouden voordirecte schade die de Cliënt lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Vitalitien in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 7. Mocht Vitalitien jegens de Cliënt aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Vitalitien te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Cliënt dient Vitalitien daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Vitalitien ter zake vervalt.
 8. De aansprakelijkheid van Vitalitien is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Vitalitien betrekking heeft.
 9. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Vitalitien bedraagt één jaar.
 10. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door Vitalitien verleende Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen 14 dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, per e-mail en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Vitalitien. Indien een klacht niet in onderling overleg tussen Partijen kan worden opgelost, kan de Cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

 1. Vitalitien behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de App en bijbehorende content, de inhoud van haar Trajecten, inclusief de in dat kader door haar gehanteerde werkwijzen en methoden, alsook op de overige, in welke vorm dan ook, door haar verstrekte informatie en documentatie waarop van rechtswege intellectueel eigendomsrecht van Vitalitien rust.
 2. Een aan de Cliënt toerekenbare inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Vitalitien als bedoeld in het vorige lid, verplicht de Cliënt tot vergoeding van de schade die Vitalitien daardoor lijdt. Voorts is Vitalitien gerechtigd om onmiddellijke staking en ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit nog mogelijk is.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. De aan de Cliënt toekomende rechten uit de Overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder voorafgaande instemming van Vitalitien niet worden overgedragen aan derden.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.