Privacy verklaring

Vitalitien respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Vitalitien worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website vitalitien.nl (hierna: “de website”) en de mobiele applicatie ‘Vitalitien’ (hierna: “de app”). Vitalitien acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Vitalitien zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Vitalitien verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende drie wettelijke grondslagen:

  1. Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Vitalitien of uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

Van deze grondslag is sprake wanneer:

  1. u zich via de website aanmeldt voor een traject met betrekking tot hulp bij onder meer darmklachten, hormonale klachten en/of gewichtsverlies. Indien u zich aanmeldt voor een dergelijk traject, sluit u een overeenkomst met Vitalitien en kunt u van de app, bijbehorende functionaliteiten en overige diensten van Vitalitien gebruikmaken;
  2. u via de website een betaling verricht uit hoofde van de overeenkomst.

In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, verwerkt Vitalitien uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, zoals een derde die de app op zijn servers host om het functioneren van de app mogelijk te maken en een door Vitalitien ingeschakelde betaalprovider voor het afwikkelen van uw betalingen aan Vitalitien.

  1. Een gerechtvaardigd belang van Vitalitien.

Van deze grondslag is sprake bij:

  1. het door Vitalitien automatisch verstrekken van uw persoonsgegevens aan de door Vitalitien ingeschakelde hostingpartij die het functioneren van de website mogelijk maakt. Dit is nodig om de middels de website verwerkte persoonsgegevens op te slaan en om de website en e-mailvoorzieningen van Vitalitien deugdelijk te kunnen laten werken;
  2. het door Vitalitien verstrekken van uw persoonsgegevens aan een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Vitalitien te kunnen verzorgen.

In dit kader verwerkt Vitalitien uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de genoemde gerechtvaardigde belangen te dienen.

  1. Uw toestemming.

Van deze grondslag is sprake wanneer:

  1. u op welke wijze dan ook contact opneemt met Vitalitien, u zich inschrijft voor de ontvangst van nieuwsbrieven, of via de website een review schrijft over uw ervaringen met de diensten van Vitalitien. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt, zich inschrijft of een review schrijft;
  2. Vitalitien uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken.

In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien Vitalitien meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal Vitalitien u hierover, met uitzondering van het onder a) vermelde, informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Vitalitien hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derde-partijen zoals hierboven bedoeld en aan wie Vitalitien persoonsgegevens verstrekt. Vitalitien zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Vitalitien vallen, evenals door Vitalitien ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Vitalitien de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Vitalitien de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Vitalitien, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Vitalitien gebruikt

Vitalitien gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Vitalitien gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Vitalitien gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Echter, het IP-adres van de bezoekers wordt gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om Vitalitien te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Vitalitien een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Vitalitien verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Vitalitien u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vitalitien zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek. 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Vitalitien slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Vitalitien legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitalitien, kunt u contact opnemen met Vitalitien. Vitalitien helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitalitien of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Vitalitien
Dora Tamanaplein 4
1074 JM Amsterdam